nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

► Geen minimale bestelomvang !!!

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van EdelstenenVoordeel vallende onder Carlinde
 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg  onder nummer 58967109.

Artikel 1. Definitie
1.1 EdelstenenVoordeel is een onafhankelijke webwinkel in sieraden, stenen, kristallen en mineralen en gevestigd Simondsstraat 19, 5103 SR Dongen 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met EdelstenenVoordeel.nl  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 
2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van EdelstenenVoordeel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door EdelstenenVoordeel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.5 Op elke overeenkomst gesloten met EdelstenenVoordeel.nl is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele  juridische geschillen  moeten worden gevoerd ten domicilie van EdelstenenVoordeel.nl.

Artikel 3. Overeenkomsten 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door EdelstenenVoordeel.nl. EdelstenenVoordeel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.
Artikel 4. Prijzen 
4.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’ s, exclusief conform het geldende   Btw-tarief  Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn afhankelijk van het betreffende gewicht. Kosten voor verzending binnen Nederland worden getoond bij het plaatsen van de bestelling. Kosten voor verzending naar het buitenland zijn op aanvraag beschikbaar. 
4.3 EdelstenenVoordeel.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleent.
Artikel 5. Betalingen 
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, incl. verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk door:
a. Vooraf overmaken via bank of giro
b. Betalen bij afhalen; vanzelfsprekend vervallen in dit geval de verzendkosten
c. Directe betaling middels elektronische betaling zulks ter keuze van EdelstenenVoordeel.nl  
d. Verder door EdelstenenVoordeel.nl aan te geven wijzen van betaling 
5.2 De klant geeft EdelstenenVoordeel.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 
5.3 Indien betalingskosten aan de klant worden doorberekend worden deze tijdens het bestelproces getoond

Artikel 6. Levering 
6.1EdelstenenVoordeel.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is de winkel echter niet verplicht. 
6.2 Aan de klant wordt een orderbevestiging en factuur gezonden. Klant dient deze op compleetheid en juistheid te controleren en binnen uiterlijk 3 werkdagen melding te maken van onjuistheden. 
6.3 De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan EdelstenenVoordeel.nl kan worden toegerekend.
6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7 ) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. EdelstenenVoordeel.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen. 
6.5 De  goederen in het assortiment van EdelstenenVoordeel.nl zijn producten van natuurlijke oorsprong. Kleuren en exacte maten kunnen afwijken van getoonde afbeeldingen.  
6.6 De geneeskundige werking die aan de edelstenen wordt toegeschreven is een aanvulling, en nooit een vervanging van de reguliere medische wetenschap. EdelstenenVoordeel neemt op geen enkele wijze verantwoording en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de werking of uitstraling van de edelstenen.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan EdelstenenVoordeel.nl verschuldigd is, heeft voldaan.
Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen en annulering orders verkregen via de webshop en de veiling 
EdelstenenVoordeel.nl doet er alles aan om via de website de klant te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden. 
De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling via de webshop  binnen veertien werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. Dit met uitzondering van de retour verzendkosten 
Koper dient dit binnen deze termijn aan te melden via email bij EdelstenenVoordeel.nl.
Om in aanmerking te komen voor restitutie gelden navolgende voorwaarden:

 1. - De goederen en verpakking dienen volledig incl verpakking, onbeschadigd en ongebruikt binnen 21 werkdagen na aflevering bij de koper retour zijn geleverd.  
 2. - Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten allen tijden voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.
 3. - Retourgoederen reizen voor rekening en risico van de klant 
 4. - EdelstenenVoordeel. zal conform wettelijke bepalingen de oorspronkelijke koopprijs  en de orginele verzendkosten terugstorten binnen 14 werkdagen na aankomst van de retour gezonden goederen 
 5. - Voor de kosten van de retourzending ontvangt de koper een tegoedbon die hij naar gelieve kan besteden in de EdelstenenVoordeel webshop  
 6. - Indien niet volledig voldaan is aan bovenstaande voorwaarden zal EdelstenenVoordeel.nl slechts een gedeelte van de betaalde bedragen restitueren. Dit ter beoordeling van EdelstenenVoordeel.nl zelf.
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@altapura. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

8.5 Tenzij anders overeengekomen reizen goederen voor risico van de klant. EdelstenenVoordeel.nl biedt aan zijn klanten de mogelijkheid van aangetekende verzending, de kosten daarvan zijn voor rekening van de klant.
Artikel 9. Klachten 
Mocht een gekocht artikel niet aan de verwachtingen voldoen, neem dan contact met ons op via Info@AltaPura.nl .
Artikel 10. Annulering van bestellingen via de webshop 
10.1 Iedere bestelling kan, zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 12 uur nadat de bestelling is  geplaatst per email worden  geannuleerd.  
Indien betaling reeds heeft plaatsgevonden  zal EdelstenenVoordeel.nl deze binnen 14 dagen restitueren op de rekening waarvan betaald is. Eventuele retourboekingskosten zijn voor rekening van betreffende klant.  

10.5 Goederen worden pas verzonden indien volledige betaling heeft plaatsgevonden tenzij anders overeengekomen.    

Artikel 11 Bepalingen m.b.t. Buy back Garantie 

Om het de klanten van EdelstenVoordeel.nl gemakkelijker te maken wordt een "Buy Back" service aangeboden. Klanten  kunnen hiermee hun produkten retourneren en ontvangen daarmee hun aankoopbedrag grotendeels retour. Om gebruik te maken van deze service gelden onderstaande voorwaarden
 1. - De klant dient vooraf middels een email aan te geven dat hij goederen wenst te retourneren. 
 2. - De te retourneren goederen moeten tenminste 6 tot maximaal 8  maanden geleden zijn aangeschaft bij EdelstenenVoordeel.nl.
 3. - Per jaar kan maximaal € 600,- aan goederen worden geretourneerd.
 4. - De goederen moeten onbeschadigd, ongebruikt zijn en verpakt zijn in de orginele verpakking zulks ter beoordeling van EdelstenenVoordeel.nl 
 5. - De retourzending moet vergezeld zijn van een volledig ingevuld retouren formulier.
 6. - Dit formulier is op aanvraag verkrijgbaar bij EdelstenenVoordeel.
 7. - Over de retourzending worden inname kosten gerekend van 9% van de waarde van de goederen incl btw. 
 8. - Verzendkosten en risico van de verzending zijn voor rekening van de klant.
 9. - Het aan de klant verschuldigde bedrag zal uiterlijk binnen 14 dagen zijn overgaakt op een door de klant aangewezen bankrekening  
 10. - Zowel klant als leverancier zullen zich onthouden van mededelingen  over transacties     


Artikel 12 Overmacht 
EdelstenenVoordeel.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat EdelstenenVoordeel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13 Gebruik van geleverde materialen 
Koper is verplicht om geleverde materialen en gereedschappen op verantwoorde professionele wijze te gebruiken . EdelstenenVoordeel.nl is niet verantwoordelijk indien schade ontstaat bij nalatigheid.  
Vragen, klachten en opmerkingen. 
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. 
De voorwaarden worden op verzoek in digitale vorm naar u verzonden.
versie 20160512
 

Privacybeleid EdelstenenVoordeel
Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9-06-2016.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van EdelstenenVoordeel. U dient zich ervan bewust te zijn dat EdelstenenVoordeel niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

EdelstenenVoordeel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EdelstenenVoordeel of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EdelstenenVoordeel of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van EdelstenenVoordeel of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

EdelstenenVoordeel
Simondsstraat 19
5103SR Dongen
0162 223397
Info@ Altapura.nl